Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Vy Buss hållbara arbete

Den gröna resan

Att resa kollektivt innebär att man ur flera perspektiv bidrar till att minska miljöpåverkan. Vy bidrar till samhällets utveckling genom att ge alla en resmöjlighet med liten miljöpåverkan jämfört andra alternativ. 

Den kollektiva trafiken har som all trafik en negativ påverkan på miljön. Genom förbränning av drivmedel genereras koldioxid, en av klimatgaserna som bidrar till uppvärmning av vår atmosfär. Förbränningen av drivmedel genererar även hälsovådliga luftutsläpp i form av bland annat kväveoxider och partiklar. Även trafikbuller påverkar både miljön och människor negativt. Vi på Vy Buss arbetar aktivt för att minimera trafikens negativa miljö- och hälsopåverkan både när det gäller luftutsläpp och buller men även när det gäller påverkan från depåer i form av kemikalie- och energianvändning samt avfallshantering. Vi arbetar för att fasa ut fossila drivmedel och ersätta dessa med förnybara drivmedel såsom grön el, biogas eller biodiesel. Vi arbetar också med att anpassa trafiken för att få så många som möjligt att åka samtidigt. Ökad beläggning ger minskade utsläpp per resenär vilket är en oerhört viktig del i hållbarhetsarbetet. 

Att resa med buss innebär att trängsel på vägar och gator minskar då platsen en buss med 60 passagerare upptar motsvarar ca 35 personbilar, dessutom åtgår det endast ca 3 liter drivmedel per mil. 

Vy Buss miljöarbete

Vy Buss började arbetet med att certifiera verksamheten enligt ISO 14001 under 2007 och erhöll första certifikaten för ISO 14001 2008. Idag är Vy Buss AB samt Team Verkstad AB certifierade enligt ISO 14001, vilket ställer krav på ett systematiskt miljöarbete och ständiga förbättringar. Miljöfrågorna finns därmed med oss i vardagen i allt från hur vi arbetar med att öka antalet kunder, val av bränsle till hur vi framför våra fordon.

“Att vara certifierad enligt ISO innebär ett krav om ständig förbättring. Inom Vy Buss arbetar vi aktivt i processteam för att identifiera våra betydande miljöaspekter, sätta nya utmanande mål och genom ständig förbättring minska vår miljöpåverkan.”

Bra miljöval när du reser med Vy Bus4You 

Alla resor med Vy Bus4You är märkta med Naturskyddsföreningens "Bra Miljöval". 

Persontransporter märkta med Bra Miljöval bidrar till att det vid produktionen av fordon och dess drivmedel tas större hänsyn till miljö och sociala värden, att klimatpåverkan från persontransporterna minskar samt att miljö- och hälsofarliga utsläpp till luft och vatten minskar. (Naturskyddsföreningen 2021)

Vi jobbar hårt för att vi alltid ska ha så stor andel som möjligt av förnybart bränsle i våra tankar. Har vi möjlighet att tanka HVO så gör vi det. HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är ett helt förnybart bränsle som tillverkas av restprodukter från skog, slakteri eller växtriket. Att tanka HVO reducerar fossila växthusgaser med upp till 90% jämfört med fossil diesel. När vi inte har möjlighet att tanka HVO tankar vi Preem Evolution Diesel, som består av upp till 50% förnybar råvara. Preem Evolution Diesel är gjord på till nästan hälften tallolja (HVO) som är en restprodukt från skogsindustrin. Målet är att alltid hitta det bästa bränslet, för att göra miljöpåverkan så liten som möjligt. Resor med Vy Bus4You är märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, och våra bussar har Euro-6 motorer med den bästa avgasreningen.

Tack för att du väljer att resa med oss och därmed bidrar till en hållbar utveckling!

Bra miljöval logotyp. Grön pilgrimsfalk mot vit bakgrund

Vy Buss ska arbeta med företagsekonomiska lösningar och ständiga förbättringar inom varje del av verksamheten vilket medverkar till en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov med minsta möjliga påverkan på miljön och människors hälsa. 

Vår huvudsakliga verksamhet, persontransporter med buss, har en mycket positiv miljöpåverkan som vi kan förstärka ytterligare genom ett aktivt miljöarbete. Vårt miljöarbete syftar till en minskad resursförbrukning vilket innebär minskade utsläpp till luft, mark och vatten, till att följa aktuell lagstiftning och att uppfylla krav från myndigheter och uppdragsgivare.

För att leva upp till detta måste vi: 

- Engagera alla medarbetare i miljöarbetet genom utbildning och information 

- Följa och utvärdera ny teknik 

- Varje år utvärdera vår miljöpåverkan samt följa upp och sätta nya mål för våra betydande miljöaspekter

Vill du veta mer om Vy Buss AB:s hållbara arbete? Tag gärna del av vår hållbarhetsrapport för 2020. 

Hållbarhetsrapport 2020 Vy Buss AB >>

Vill du veta mer om Vy Buss AB hållbara arbete? Tag gärna del av vår hållbarhetsrapport för 2019. 

Hållbarhetsrapport 2019 Vy Buss AB >>

Vill du veta mer om Nettbuss hållbara arbete? Tag gärna del av vår hållbarhetsrapport för 2018. Rapporten avser Nettbuss svenska bolag; Nettbuss Sverige AB (från 1/1-19 Nettbuss AB), Nettbuss AB, Nettbuss Travel AB, Nettbuss Stadsbussarna AB och Team Verkstad AB.

Hållbarhetsrapport 2018 Nettbuss Sverige AB >>

 

Vill du veta mer om Nettbuss hållbara arbete? Tag gärna del av vår hållbarhetsrapport för 2017. Rapporten avser Nettbuss svenska bolag; Nettbuss Sverige AB (från 1/1-19 Nettbuss AB), Nettbuss AB, Nettbuss Travel AB, Nettbuss Stadsbussarna AB och Team Verkstad AB.

Hållbarhetsrapport 2017 Nettbuss Sverige AB >>