Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Allmänt 
 
Vy (Vy Buss AB och Vy Travel AB, fd. Nettbuss AB och Nettbuss Travel AB) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för insamling, behandling och användning av personuppgifter på vår webbplats nettbuss.se/vy.se. Vi på Vy (fd. Nettbuss) värnar om din personliga integritet och lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ger information om vilka personuppgifter som samlas in, behandlas och sparas, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Vy (fd. Nettbuss) samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) och bestämmelser.  

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet – såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, bilder och IP-adress.  
 
Behandling av personuppgifter innebär varje enskild åtgärd som utförs med personuppgifterna, oavsett om den är automatiserad eller manuell. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, lagring, bearbetning, överföring och radering.  

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som Vy (fd. Nettbuss) behöver dela dina personuppgifter med, för att kunna erbjuda tjänster så som exempelvis försäljning av biljetter, tillgång till WiFi ombord på våra bussar eller utskick av vårt nyhetsbrev. Vi kontrollerar att alla personuppgiftsbiträden kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter och har avtal genom vilka de garanterar bland annat säker behandling av personuppgifter.  
 
Insamling, användning, bearbetning och behandling av data 
  

Resebokning  
Personuppgifter som lämnas i samband med bokning av biljett behandlas och hanteras av Vy (fd. Nettbuss) och personuppgiftsbiträdet Turnit. Om du lämnar information om en annan person, till exempel din make/maka eller kollega, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga. 

De personuppgifter som lämnas för bussresan behandlas av företagets anställda (trafikledning, drift och kundservice), bara i de fall då nödvändig information bör utgå, vilket till exempel kan uppstå vid försening i syfte att skicka information till det angivna telefonnumret eller mailadressen. Trafikledning, driften och kundservice får uteslutande använda de personuppgifter som samlats in för att utföra sitt uppdrag och inte för något annat ändamål. De personuppgifter som sparas i Turnit är mailadress och telefonnummer vilka sparas i fyra år i syfte att möta våra resenärers behov och förbättra upplevelsen av Vy (fd. Nettbuss).  
 
Kundservice 
Personuppgifter som lämnas i samband med kommunikation med dig, via telefon, post eller e-post för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss, dokumenteras. När ärendet är avslutat raderas personuppgifterna, dock senast efter 12 månader, förutsatt att det inte finns någon lag som kräver annan lagringsperiod. 

Vid kommunikation via e-post med Vy Travel (fd. Nettbuss Travel) kan det förekomma kundnöjdhetsundersökningar, om du inte vill motta sådan kommunikation är du välkommen att maila till info@bus4you.se 

Betalning 

De kreditkortsuppgifter som lämnas i samband med bokning och betalning av resan sparas inte, utan skickas direkt till betaltjänstleverantören. Vy Travel (fd. Nettbuss Travel) använder betaltjänstleverantörerna Klarna och PayEx. För information om Klarnas behandling och hantering av personuppgifter hänvisar vi till Klarna dataskyddspolicy. För information om PayEx behandling och hantering av personuppgifter hänvisar vi till PayEx sekretesspolicy. 

 
Registrering av medlemskap 

På Vy Travel (fd. Nettbuss Travel) har du möjlighet att bli Premiummedlem och skapa ett personligt kundkonto. Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om Premiummedlemskap sparas bara så länge som du är prenumerant. De personuppgifter du anger för att bli premiummedlem är personliga och du kan när som helst ändra eller radera uppgifter i ditt konto. Du kan avsluta din medlemsprenumeration när du önskar och i samband med det tar vi bort dina personuppgifter. Som Premiummedlem har du möjlighet att ta emot vårt nyhetsbrev. Personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer av våra nyhetsbrev behandlas- och hanteras av Vy (fd. Nettbuss) och personuppgiftsbiträdena Emarsys och SKI, Svenskt kvalitetsindex. Uppgifterna sparas bara så länge som du är prenumerant. Om du avanmäler din prenumeration, tas dina personuppgifter bort. För information om Emarsys behandling och hantering av personuppgifter hänvisar vi till Emarys 

Kundnöjdhetsundersökning genomförs av SKI, Svenskt kvalitetsindex.  

Kameraövervakning  
Kameraövervakning förekommer på merparten av Vy (fd. Nettbuss) fordon, i syfte att öka tryggheten för kunderna och föraren, på begäran från polis kan Vy (fd. Nettbuss) bistå med bildmaterial i deras utredningar om brott. Vid brottsmisstanke sparar företaget bildmaterialet maximalt 30 dagar, hos Polis kan bildmaterialet sparas längre.  
 
Jobbansökan 
Personuppgifter (CV, personligt brev, betyg etc.) som lämnas i samband med ansökan av lediga tjänster på Nettbuss behandlas och hanteras av Vy (fd. Nettbuss) och personuppgiftsbiträdet Varbi Rekryteringsverktyg. Det genomförs regelbunden gallring av personuppgifterna, dock som längst med två års intervall. Spontana jobbansökningar som söks via webbplatsen gallras automatiskt efter sex månader om du inte aktivt bekräftar att du vill vara kvar med din ansökan ytterligare sex månader. Ansökningar som lämnas in på plats alternativt skickas in via e-post eller post gallras efter två år.  
 
Anställning och utbildning 
Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar sparas så länge som det krävs för administrationen, det vill säga för utskick av information, kursmaterial och utvärderingsenkäter. Eftersom vi tar betalt för kurser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. 
 
Personuppgifter (namn och personnummer) som lämnas i samband med YKB-utbildning upprättas en deltagarlista och ett intyg utfärdas, deltagarlistan och intyget sparas hos utbildningsledaren enligt TSFS 2017:1 fem år, därefter raderas deltagarlistan och intyget. 
 
Tävlingar och kampanjer 
Vår webbplats kan innehålla meddelanden om tävlingar eller kampanjer som du kan delta i. Vi använder den information du lämnar för att genomföra kampanjer (till exempel för att kontakta dig om du har vunnit). Vinnaren av tävlingen kan komma att presenteras på denna webbplats och på våra sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn). Vid publicering av namn kontaktas vederbörande innan för ett samtycke. Dialogen kring samtycket mellan vinnaren och Vy (fd. Nettbuss) medarbetare raderas efter sex månader efter avslutad tävling. 

Kundundersökningar 
Våra kundundersökningar är frivilliga att deltaga i och dyker upp via ett pop-up-fönster. Personuppgiftsbiträdet e-space samlar in och lagrar den information som du ger i det fall du väljer att svara på undersökningar. Vy (fd. Nettbuss) hanterar informationen i syfte att förbättra verksamheten. Informationen sparas i 24 månader.  
 
Cookies 
Vy (fd. Nettbuss) använder sig av cookies från Google, Google Analytics. Google Analytics möjliggör för Vy (fd. Nettbuss) att samla in och analysera data. Google Analytics tar emot information om hur användare hittar vår webbsida och hur den används. Google Analytics hjälper Vy (fd. Nettbuss) att förbättra hemsidan och säkerställa att vår webbsida möter användarens behov. Lagringen av informationen varierar från några dagar till ett år beroende på hur ofta användaren besöker vår webbplats. Läs mer här.  
 
Förlustanmälan 
Gällande personuppgifter som lämnas in via webbplatsen i samband med att du förlustanmäler en värdesak som blivit kvarglömd på bussen, sparar Vy (fd. Nettbuss) uppgifterna tills värdesaken är återlämnad. En gallring av personuppgifter görs när ärendet är avslutat, dock senast efter sex månader.  

Polisanmälan 
Vid begäran från polis kan Vy (fd. Nettbuss) bistå med material såsom passagerarlistor eller liknande i syfte att bistå med hjälp för deras utredningar om brott. 
 
Hur vi skyddar dina uppgifter  
 
Säkerheten för personligt identifierbar information är viktig för oss. Vi har vidtagit administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig användning, avslöjande, ändring eller förstörelse av personligt identifierbar information som vi samlar in på denna webbplats. 
 
Rättigheter för dig som registrerad 
 
Du har rätt till tillgång av dina personuppgifter som behandlas om dig hos Vy (fd. Nettbuss). För att få ut detta krävs det att du skickar in undertecknad begäran till oss. Tänk på att vi på Vy (fd. Nettbuss) kan komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv och korrekt hantering av din begäran.  
 
Du har rätt till rättelse om att du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga. Inom ramen för aktuellt ändamål har du även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.  
 
Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan begära att få de uppgifter som vi behandlar om dig överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.  

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta ifall du bestrider att de personuppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Begränsningen kan pågå under den tid kontrollen huruvida personuppgifterna är korrekta pågår.  

Du har rätt till radering av personuppgifter som vi behandlar om dig ifall:  
 
- Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller behandlats. 

- Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. 
 
- Du invänder mot behandling för direktmarknadsföring.  
 
- Dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt.  
 
- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.  
 
- Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvar för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av tjänster via till exempel sociala medier.  
 
Vi har rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter - som till exempel från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och från konsumenträttslagstiftning. Nekandet kan även komma av att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

Uppdatering av integritetspolicy 
Nettbuss gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. 

Begäran görs till:  
 
info@vy.se  

Alternativt till:  
Vy Buss AB  
Polhemsplatsen 5  
411 11 Göteborg