Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Trafiksäkerhet

Den trygga resan

Vy Buss AB sluter upp bakom nollvisionen kopplat till dödsolyckor i trafiken och prioriterar systematiskt säkerhetsarbetet för att säkra arbetsmiljön för både medmänniskor och medarbetare. Vy Buss AB var 2013 första bussbolaget i Sverige att trafiksäkerhetscertifiera verksamheten enligt ISO 39001. Vy Travel AB som bedriver kommersiell expressbusstrafik är precis som övriga bolag inom koncernen trafiksäkerhetscertifierade och har certifierat för Vy Bus4You och Vy express. Det finns ett antal lagar, förordningar samt krav inom trafiksäkerhet som Vy berörs av. Ackrediterade revisorer granskar Vys trafiksäkerhetsarbete och säkerställer ständig förbättring. Vid externa revisioner ISO 39001 sedan 2013 har Vy inte erhållit någon avvikelse kring lagefterlevnad.

 

Trafiksäkerhetspolicy

Bussen är redan idag ett av de allra säkraste sätt att transportera sig på, men vi vill öka denna säkerhet ytterligare för våra resenärer och medarbetare genom att:  

- följa aktuell lagstiftning och uppfylla krav från myndigheter och uppdragsgivare
- ständigt kommunicera och säkerställa att denna policy efterlevs i hela organisationen
- sätta mål för våra betydande trafiksäkerhetsaspekter
- arbeta med ständiga förbättringar. 

 

Policy i punktform

 • Inga tjänster eller beordringar får ske som på något sätt ej uppfyller gällande kör- och vilotidslagstiftning. 
 • Förare ansvarar för att alltid använda förarkort/diagramblad under körning och att registrera körtid, raster och vilotider enligt lagar och förordningar. 
 • Förare som av någon anledning måste avvika från ordinarie körväg skall kontakta trafikledningen för att kontrollera att vägen är framkomlig med aktuellt fordon. 
 • Förare skall tillämpa ett mjukt och trafiksäkert körsätt utan onödiga inbromsningar eller hög fart genom kurvor, så att resenärer färdas tryggt och säkert. 
 • Förare är jag skyldig att följa gällande rutiner i ”Checklista vid fordonsuttag”. 
 • Förare skall alltid innan färd kontrollera säkerhetsutrustningen inne i bussen (hammare, bälten, brandsläckare). 
 • Fordonet får under inga omständigheter någon gång framföras fortare än gällande hastighetsgränser. 
 • Säkerheten går alltid före tidtabellen. Förare har ansvar för och befogenhet att göra egen bedömning vad gäller hastighetsanpassning vid besvärliga förhållanden och att vid extremt halt väglag ej fortsätta turen. 
 • Vid de tillfällen fordonen har stående passagerare får fordonet under inga omständigheter framföras fortare än max 70 km. 
 • I fordon utrustade med bälten skall föraren informera resenärerna om skyldigheten att använda bälten. 
 • Företaget har nolltolerans vad gäller alkohol- och drogpåverkade förare. 
 • Förare ska känna till bolagets beredskapsplan och vara väl förtrogen med var denna information finns. 
 • Användning av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning skall i största möjliga mån ske när fordonet står stilla. Går inte det skall handsfree användas. Privat användning av mobiltelefon får inte förekomma under körning.

 

Trafiksäkerhet för Vy Travel AB 

För Vy Travel AB är trafiksäkerhet den viktigaste kvalitetsaspekten. Vi arbetar aktivt med att identifiera risker och minimera dessa. Vy Travel AB innehar ett certifierat ledningssystem för trafiksäkerhet (ISO 39001:2012) som årligen genom revision kontrolleras av extern revisor från ett ackrediterat certifieringsorgan.

- Samtliga bussar är utrustade med säkerhetsbälten på alla platser. Vi uppmanar alltid till användning av dem, både för den egna säkerheten, för medresenärernas säkerhet och för att det är ett lagkrav i Sverige, Norge och Danmark. 
- Motorn är utrustad med ett sprinklersystem som omedelbart kväver elden om det värsta inträffar. 
- Bussarna genomgår Setra respektive Scanias serviceprogram. 
- Våra förare genomgår regelbundna läkarundersökningar och utbildningar i hjärt-lungräddning och brandskydd. 
- Bussarna är utrustade med alkolås.
- Under vintertid körs våra bussar med vinterdäck på alla däck. Vi har även däck med mönsterdjup som är djupare än vad lagen kräver. 

Detta tillsammans med våra förares lugna körning och behagliga uppträdande gör att du kommer att uppleva en trygg och bekväm resa.