Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Användarvillkor Premiumklubben

Användarvillkor Premiumklubben

Premium

Premium är Vy Travel AB:s (fd. Nettbuss Travel AB) medlemsklubb. I Vy Travel AB med org. nr 556730-2418, ingår varumärkena Vy Bus4You och Vy express. Vy Travel AB kommer nedan att kallas VT.

Nedan presenteras de allmänna villkor som gäller för tecknandet av medlemsavtal i Premium.

Medlemskap i Premium

Som medlem i Premium får man bonus på varor och tjänster köpta hos VT, via bus4you.se eller hos VT återförsäljare. Medlemskapet i Premium är kostnadsfritt. Medlemskapet i Premium är personligt, vilket innebär att endast den medlem som står registrerad för medlemskapet har rätt att logga in och köpa biljetter. För att bli medlem i Premium måste de uppgifter som är obligatoriska vid anmälan lämnas. Medlemmen måste också godkänna Premiums medlemsregler i sin helhet. Aktuella medlemsregler presenteras på bus4you.se.

Vid anmälan till Premium på bus4you.se (tidigare nettbuss.se) sker godkännandet i samband med att anmälan genomförs. Sker anmälan till Premium via telefon, eller via VT återförsäljare accepteras medlemsreglerna genom att medlemmen första gången nyttjar någon del inom Premium (t.ex. samlar och använder poäng eller nyttjar medlemsförmåner).

Endast fysisk person som har fyllt 15 får bli medlem i Premium, och endast ett unikt medlemskap godkänns. Företag och andra juridiska personer hänvisas till företagsavtal med VT för bästa möjliga avtal. Företagsavtal söks via mail: foretag@vy.se

Parter och registrering

Medlemskap i Premium är personligt och registreras i kontohavarens namn och på uppgiven adress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Vid registrering anges en e-postadress samt ett önskat lösenord. Medlemskapet en personlig identifikations- och värdehandling som skall förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som andra värdehandlingar. Kontohavaren är skyldig att meddela VT ändrad adress, e-postadress eller mobiltelefonnummer, antingen via ’mina sidor’ på bus4you.se (tidigare nettbuss.se), via info@vy.se eller via telefon +46 (0)771151515. 

Medlemserbjudanden och annan information kan kommuniceras via olika kanaler som till exempel på bus4you.se (tidigare nettbuss.se), via e-post, brev och sms/mms. Vanligast är dock e-post och medlemssidor.

Att samla poäng 

Medlemmar har möjlighet att samla poäng vid inköp av resor och tjänster hos VT. För att resan skall vara bonusgrundande ska resan vara köpt via bus4you.se, via +46 (0)771151515 eller hos någon av våra återförsäljare. Resor köpta via annan biljettsamverkan är inte poänggrundande. Samtliga biljettköp är bonusgrundande, även de som köps med tillgodohavande.

För att samla poäng för resor med VT skall medlem vara inloggad vid köptillfället. Om biljett köps utanför premiumkontot har medlem inte möjlighet att efterregistrera köpet. 

När medlem samlat ihop minst 300 bonuspoäng under 1 kalendermånad ges tillgodosaldo enligt nedan:
300 - 1000 = 3%
1001 - 2000 = 5%
2001 > = 10%

Köp som ligger till grund för poänginsamling

1 SEK = 1 poäng för bussbiljett (serviceavgift i butik inkluderad) 
1 SEK = 2 poäng för tilläggstjänster (så som platsbokning, extrabagage, avbokningsskydd och dylikt)
1 SEK = 0.5 poäng för pendlarkort

Poäng till saldo

Intjänade poäng omvandlas per automatik till ett tillgodosaldo. Detta sker varje kalendermånad, förutsatt att det totala beloppet man köpt varor eller tjänster för motsvarar minst 300 poäng. Datum för avstämning är 1:a i varje månad. För att en biljett skall vara bonusgrundande måste avresetiden för biljetten passerat innan avstämningen.

Tillgodohavandet kan endast användas för köp av varor och tjänster med VT, och dessa köps via bus4you.se (tidigare nettbuss.se), via +46 (0)771151515 eller hos återförsäljare. Man kan vid köptillfället välja att använda saldot eller vänta till ett senare köp. Tillgodohavandet kan dock inte användas efter att giltighetsdatum passerat.

Nivåer

När medlem rest för 300-1000 kronor under en kalendermånad erhåller medlem 3% av det belopp som överstiger 300 kronor som ett tillgodohavande.

När medlem rest för 1001-2000 kronor under en kalendermånad erhåller medlem den ovanstående intjänade bonusen samt 5% av det beloppet som överstiger 1001 kronor, som ett tillgodohavande.

När medlem rest för över 2001 kronor under en kalendermånad erhåller medlem den ovanstående intjänade bonusen samt 10% av beloppet som överstiger 2001 kronor, som ett tillgodohavande. 

Personliga poäng och saldo

Poäng och saldo är personliga och kan inte flyttas till annan medlem i Premium. Poäng har inget ekonomiskt värde i sig, utan genererar i saldo efter att ovan nämnda nivåer uppnåtts. Poäng kan inte omvandlas till saldo manuellt, utan görs endast genom automatisk avstämning. Två eller flera medlemmar kan heller inte lägga ihop sina poäng. Däremot kan medlem välja att köpa biljett till annan som vill resa och på så sätt samla bonus. Detta eftersom våra biljetter inte är personliga. Intjänat saldo utbetalas inte i form av kontanter.

En resa köpt med tillgodohavande sker under samma villkor som en ordinarie resa. Detta innebär bland annat att medlemmen har rätt att erhålla restidsgaranti vid försenad resa enligt VT resevillkor. Aktuella regler för resevillkor presenteras på bus4you.se/resevillkor (tidigare nettbuss.se/resevillkor).

Tjänsteresor

Medlem som avser att registrera resor som betalas av arbetsgivaren ska på förhand ha inhämtat arbetsgivarens tillstånd till detta. Förmån som intjänats på tjänsteresor får inte användas privat utan arbetsgivarens tillstånd. Är medlemmen offentligt anställd görs denne uppmärksam på att många arbetsgivare inte tillåter att poäng intjänade i tjänsten används för privat bruk. Medlem erinras om de skatteregler som gäller beträffande rabatter som lämnas vid kundtrohet. Reglerna innebär att en privat utnyttjad förmån blir skattepliktig om mottagarens arbetsgivare eller uppdragsgivare finansierat hela eller en del av de kostnader som ligger till grund för förmånen. Uppgifter om förmånens art skall lämnas av arbetstagaren till arbetsgivaren så snart som möjligt dock senast en månad efter utnyttjandet. Uppgiften skall ligga till grund för arbetsgivarens skyldighet att lämna kontrolluppgift och betala sociala avgifter. VT bär inget ansvar för kontohavarens skatteansvar. Frågor hänvisas till Skatteverket.

Behandling av personuppgifter

VT har rätt att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till VT och som samlas in i samband med användandet av Premium. Användandet sker i enlighet av personuppgiftslagen.
Syftet med VT:s behandling av dessa personuppgifter är dels att administrera medlemskapet i Premium, dels för riktad marknadsföring baserat på medlemmens tidigare köp eller profil, samt lämna information om varor och tjänster från Vy-koncernen och utvalda samarbetspartners. Vidare kan VT komma att använda informationen för att kundanpassa varor och tjänster. Uppgifter om inköp samt uppgifter om köp med insamlade poäng sparas av VT så länge medlemskapet är aktivt.

Genom anmälan om Premium eller användning av Premium samtycker medlem till ovannämnda behandling och till att motta information och marknadsföring enligt ovan per post, e-post, telefon eller SMS/MMS.

VT har rätt att uppdatera adressuppgifter med hjälp av folkbokföringsregistret. Enligt personuppgiftslagen har kontohavaren rätt att årligen, på skriftlig begäran till VT via bus4you.se (tidigare nettbuss.se), få information om vilka personuppgifter om Kontohavaren som VT behandlar. Kontohavaren har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Kontohavaren kan vidare skriftligen på samma sätt när som helst anmäla att denne inte vill motta direktreklam.

Kontohavarens personuppgifter får lämnas vidare inom och utom EU till andra företag i Vy-koncernen, samarbetspartners och andra affärspartners, underleverantörer, betalningsförmedlare eller myndigheter för de ändamål som anges ovan.

Ansvar för Premium

* Premium är personligt och får endast användas av kontohavaren.
* Premium kan inte säljas, överlåtas, ärvas eller lösas in mot kontanter.
* Kontohavare ansvarar för de köp och avgifter som debiteras Premium, oavsett vad som föranlett debitering.
* Förlorat lösenord erhålls på nytt via e-post genom att e-postadressen anges i fältet för ”glömt lösenord” på  bus4you.se (tidigare nettbuss.se). Ett nytt lösenord skickas då till den angivna e-postadressen. Ett nytt lösenord kan även fås genom att maila till info@vy.se. Då skall namn, adress, telefonnummer, personnummer samt användarnamn att anges. 

Kontohavaren förbinder sig att iaktta dessa allmänna villkor samt att förvara användarnamn och lösenord åtskilda och på ett betryggande sätt. Kontohavare skall omedelbart anmäla till VT via +46(0)771151515 eller info@vy.se vid misstanke om att användarnamn eller lösenord kommit till obehörigs kännedom.

Ändring av allmänna villkor

Aktuella medlemsregler presenteras på nettbuss.se. VT förbehåller sig rätten att göra ändringar av innehållet i Premium och har rätt att ändra i Premiums medlemsregler med 30 dagars varsel. Aktuella medlemsregler och avisering inför kommande förändringar presenteras på bus4you.se (tidigare nettbuss.se).

Uppsägning av Premium

Avtalet gäller tills vidare. Kontohavaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan på nettbuss.se på ’mina sidor’, +46 (0)771-151515 eller info@vy.se. Eventuellt tillgodohavande som finns knutet till det medlemskap som sägs upp av medlem återbetalas inte.

Om kontot inte använts på 12 månader har VT rätt att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. Om kontot inte använts på 24 månader tas medlemskapet bort per automatik. Eventuellt tillgodohavande som finns knutet till medlemskapet som sägs upp av VT upp återbetalas inte.

Tvister

Medlemmen uppmanas först och främst att framställa krav på ersättning direkt till VT, genom att skriftligen vända sig till info@vy.se. Tvist med anledning av tolkningen och tillämpningen av dessa allmänna villkor skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Force Majeure

VT är inte ansvarigt för händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

Kontaktinformation

Vy Travel AB
t: +46 (0) 771-15 15 15
e: info@vy.se

Vy Travel AB
Polhemsplatsen 5
411 11 Göteborg 

Ikraftträdande

Dessa medlemsregler träder i kraft den 26 november 2018. Medlemsreglerna gäller tillsvidare och ersätter alla tidigare utgåvor. Medlemsregler finns alltid presenterade på bus4you.se (tidigare nettbuss.se).